Quartier Neder-Over-Heembeek

Appel à candidature. Représentant citoyen “Quel tram pour Neder-Over-Heembeek ?” Envoyez votre candidature au plus tard pour le 17 avril

Un tram reliera sans doute bientôt Neder-Over-Heembeek au centre-ville.

 

Pour que la réalisation du tram soit une réussite pour tous ses usagers, la Ville de Bruxelles et la STIB souhaitent impliquer aux maximum les habitants, les commerçants et les associations dès les premières étapes du projet. D’ici la fin de l’année, au moins trois réunions participatives seront organisées.

Un comité d’accompagnement rassemblant des acteurs régionaux, communaux et citoyens est également créé. Pour le composer, un appel à candidature est lancé pour désigner 4 membres effectifs et 4 membres suppléants issus de Neder-over-Heembeek.

 

La rencontre de quartier du mercredi 3 avril sera l’occasion de répondre à vos questions par rapport au dispositif qu’on vous propose.

Le collège des Bourgmestre et Echevins vous donne rendez-vous dès 18 :00.

 

La première partie de la soirée sera consacrée à la présentation et aux questions relatives au projet du tram et au dispositif participatif envisagé pour l’accompagner.

Vous souhaitez faire partie de l’aventure ?

Vous êtes Heembeekois ou travaillez dans le quartier, vous avez votre mot à dire !

 

Envoyez votre candidature au plus tard pour le 17 avril 2019 en mentionnant « candidature CA tram NOH » à l’adresse : bruxellesparticipation@brucity.be.

Les candidats seront sélectionnés en veillant notamment à l’égalité de genre et à la mixité d’âge comme de profils.

A profil égal, les candidats seront départagés par tirage au sort.

Les candidats retenus seront personnellement prévenus à partir du 24 avril 2019 et leurs noms seront publiés.

Pour plus d’informations relatives au projet participatif et à la procédure, rendez-vous sur : www.bruxelles.be/tram-noh

 

 

 

 

Er komt binnenkort een tram die Neder-Over-Heembeek met het stadscentrum zal verbinden.

 

Om dat tramproject te doen slagen, willen de Stad Brussel en de MIVB de bewoners, handelaars en verenigingen betrekken, en dat

vanaf het begin. Dit jaar organiseren we daarvoor nog drie participatieve vergaderingen.

Er wordt ook een begeleidingscomité opgestart, waarin zowel het gewest, de gemeente als de burgers vertegenwoordigd zijn.

We zoeken 4 leden en 4 vervangers die in dat begeleidingscomité de lokale actoren van

Neder-Over-Heembeek willen vertegenwoordigen.

De wijkontmoeting van 3 april zal de geijkte gelegenheid zijn om op uw vragen aangaande de tramlijn te beantwoorden.

Het College van Burgemeester en Schepenen verwacht u vanaf 18.00 uur.

Het eerste deel van de vergadering zal een voorstelling inhouden (plus vragenuurtje) over de nieuwe tramlijn en de participatieve mogelijkheden die worden aangeboden.

Wenst u in deze belevenis te delen ?

 

U bent Heembekenaar of u werkt in de wijk ? Dan krijgt u inspraak !

Zendt uw kandidatuur voor 17 april 2019 op, met de vermelding “kandidatuur CA tram “NoH”, naar brusselparticipatie@brucity.be.

De kandidaten zullen worden gekozen rekening houdend met gendergelijkheid en een gemengd leeftijdsprofiel.

Hebben kandidaten een gelijk aantal stemmen, dan zal er een trekking worden gehouden.

De verkozen kandidaten zullen vanaf 24 april 2019 persoonlijk worden verwittigd en hun namen zullen worden bekend gemaakt.

Meer info aangaande het participatief project en de procedures vindt u op de webstek : www.brussel.be/tram-noh.

T.02 279 21 30 – org.particip@brucity.be 
Bd Emile Jacqmain 19 
/ Jacqmainlaan 19
www.bruxelles.be • www.brussel.be

Suivez-nous sur • Volg ons op

Partager